Atron-Infra

Een engineering maken zonder onderzoek naar bestaande infra is niet meer mogelijk. Op een KLIC melding een tracé studie baseren kan met de huidige drukte in de ondergrond niet meer. Er zal buiten fysiek onderzoek gedaan moeten worden naar de exacte ligging van kabels en leidingen. Onderzoek naar schone- of vervuilde grond en zonder gedegen grondonderzoek geen vergunning voor sleufloze kruisingen.

ATRON-Infra zal u tijdens de start van de engineeringsfase adviseren over de uit te voeren en benodigde vooronderzoeken. Mocht er tijdens de uitwerking van de engineering aanleiding zijn om nader onderzoek te doen zal dit aan de klant kenbaar gemaakt worden.

Ons belang is dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen stilstand of kosten ontstaat door een onvolledig vooronderzoek.

 

Diensten 

 • Landmetingen, uitzetwerkzaamheden
 • Grondonderzoek, sonderingen grondboringen en diverse laboratorium onderzoeken
 • Grondwateronderzoek, peilbuizen, onderzoek spanningswater/kwel
 • Historisch- en veldonderzoek t.b.v. vervuilde grond
 • Veldonderzoek flora- en fauna of veldonderzoek ecologie
 • Historisch- en veldonderzoek CE (niet gesprongen explosieven)
 • Veldonderzoek archeologie
 • Graven proefsleuven, controle ligging aanwezige kabels en leidingen
 • Grondradaronderzoek t.b.v. lokaliseren bestaande Kabels en leidingen, grondsamenstelling etc.
 • Uittrekken kadaster, vestigen van zakelijk recht, aanleveren zakelijk recht tekeningen en vooroverleg particulieren
 • Nulopnames en fotorapportages huidige en toekomstige situatie
 • Organiseren bewonersavonden en informatiebijeenkomsten
 • Vooroverleggen vergunningverleners, belanghebbenden en overheden
 • Projectleiding, ondersteuning en detachering op uitvoerders en projectleiding niveau
 • Advies en werkvoorbereiding saneringswerkzaamheden in vervuilde grond of inzet DLP- of KVP begeleiding op de werklocatie
 • Projectadministratie, coördinatie
 • Opstellen verkeersplannen, vooroverleg wegbeheerders
 • Allerlei infra advies en verzorging van presentaties t.a.v. aanleg van ondergrondse infra of werken in verontreinigde grond
   
Project
ATRON-Advies

Hier kunt u binnenkort nieuwe projecten van ATRON-Advies volgen


Lees meer
Project
ATRON-Infra

Hier kunt u binnenkort nieuwe projecten van ATRON-Infra volgen


Lees meer
Project
Gestuurde boring glasvezel

In opdracht van Abalco Technical Support heeft ATRON-Engineering de voorbereiding
Lees meer