Een horizontaal gestuurde boogboring is een traditioneel uitgevoerde horizontaal gestuurde boring waar in het boorgat voorgebogen stalen leidingen ingetrokken worden. Deze leidingen die vooraf gecoat op het werk komen worden in een buigmachine koud gebogen in een straal waarin de boring uitgevoerd wordt. Na het buigen (in een fabriek of op locatie) worden de stalen leidingen in secties aan elkaar verbonden, de lengte van deze secties is normaal gezien ca. 50m.

Na het verbinden van meerdere secties die totaal de lengte van de boring hebben kan gestart worden met het boorproces. Na het traditioneel aanbrengen van de pilotboring wordt de tunnel vergroot naar een uiteindelijke diameter welke ca. 1,3 X groter is dan de diameter van de in te trekken leiding. Aansluitend aan het ruimproces kan worden gestart met het intrekken van de leiding.

De leiding wordt middels hijskranen (draadkranen, telekranen, rupskranen) aangevoerd en voor het boorgat gebracht. Vervolgens wordt de leiding onder de juiste hoek voor het boorgat gehesen, de hoek van de leiding dient gelijk te zijn aan de hoek waaronder de boorstangen uit de grond zijn gekomen. Na het aankoppelen van de leiding aan de boorstangen wordt gestart met het intrekproces. Afhankelijk van de diameter kan er voor worden gekozen om de leiding af te vullen, de opwaartse kracht van de leiding in het boorgat is mede bepalend in de trekkracht die nodig is om de leiding in het boorgat te trekken. Het eventueel afvullen van de leiding zal de trekkracht terugbrengen.

Na het intrekken van de eerste sectie wordt de tweede sectie achter de eerste sectie gebracht. Deze secties worden vervolgens middels een lasverbinding aan elkaar verbonden. Bij meerdere secties zal dit meerdere malen worden herhaald tot de boogboring aan de intrede-zijde in het intredegat boven komt.

  1. Voordelen boogboring versus traditioneel uitgevoerde boringen

De voordelen van een boogboring versus een traditionele boring zijn afhankelijk van diameter, locatie en soort leiding. Onderstaande mogelijke voordelen zijn er t.o.v. de traditionele boringen in staal en versus andere sleufloze technieken;

  • Kostenbesparing in aanschaf stalen leiding
  • Kostenbesparing in uitleg locatie
  • Kostenbesparing in zakelijk recht en gewasschadevergoedingen
  • Tijdsbesparing in effectieve uitvoeringsduur op het project
  • Nagenoeg over dezelfde lengte te realiseren als andere materiaalsoorten
  1. Uitgevoerde boogboringen

De eerste boogboring die, voor zo ver bekend, in uitvoering genomen is betrof een 48’’ hogedruk gasleiding. Op een deeltracé van de Gasunie die door Visser en Smit in uitvoering was genomen zat een gesloten frontboring onder een boezemwater door ter hoogte van Zevenhuizen. Visser en Smit heeft het plan bedacht en uitgewerkt om deze boring middels een boogboring ten uitvoering te brengen. Na goedkeuring verkregen te hebben vanuit de Gasunie is de eerste boogboring succesvol aangebracht;

In de zomer van 2014 heeft Gasunie voor een project in Borsele Zeeland een tender op de markt gebracht waarin vanuit het bestek een boogboring voorgeschreven stond. Deze boogboring betrof een kruising met de provinciale weg N62. Onderstaande de film die door de Gasunie is gemaakt;

Eind 2015 heeft Van Vulpen in opdracht van Oasen Drinkwaterbedrijf voor het eerst een boogboring aangebracht die inwendig voorzien was van een cementcoating. Deze cementcoating wordt in drinkwater leidingen aangebracht om de waterkwaliteit hoog te houden. Via onderstaande hyperlink kom je op de video welke van de boring is gemaakt.

Ing. Ton Kamp was voor het leidingproject van Van Vulpen eindverantwoordelijk en had tevens de eindverantwoording van de boorafdeling van Van Vulpen. Het betrof een tracé van 4,8km DN400st-cement waarin diversen boringen aangebracht moesten worden incl. circa 2km veldstrekking en 5 grote zinkers i.v.m. de kruising van diverse A-watergangen. Na een aantal vergaderingen binnen het projectteam heeft Van Vulpen bij Oasen een voorstel gedaan om de 3 zinkerconstructies die in het UAV-GC bestek stonden voorgeschreven uit te voeren middels een boogboring. Er is een VTW ingediend waarin onder andere de uitvoeringsmethode, uitgebreide taak risico analyse , wijze van cementeren en het boorplan incl. berekeningen waren uitgewerkt. Na overleg is Oasen akkoord gegaan met deze uitvoeringswijze en is de boring eind 2015 succesvol aangebracht.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een boogboring binnen uw project kunt u ons mailen op info@atron-engineering.nl