In Nederland ligt momenteel (2017) meer dan 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond. Jaarlijks worden hier uitbreidingen aan toegevoegd en reconstructies aan uitgevoerd. Het gaat om transportleidingen voor o.a. water, gas, stikstof, warmte-koude transport afvalwater (riool), kabels voor transport van elektriciteit en vele kilometers telecom en glasvezelkabel. 

Deze transportleidingen, elektriciteit kabels en glasvezel vertakken vervolgens bij de diversen dorpen en steden in Nederland naar de eindgebruiker en hebben aansluitingen met onze buurlanden. Dit maakt Nederland tot een van de drukst bezette gebieden t.a.v. ondergrondse infra in de wereld. 

Extra uitdagingen waar kabel- en leidingeigenaren mee te maken hebben tijdens de aanleg, zijn de vele particuliere gronden (aanleg in openbare grond is niet altijd mogelijk) en kruisingen met watergangen (sloten, rivieren, kanalen), spoorwegen, trambanen en auto (snel)wegen. 

Als gevolg van deze externe factoren is het van essentieel belang dat er een gedegen engineering wordt uitgevoerd voor deze aan te leggen kabels of leidingen. Dit om enerzijds "verrassingen" tijdens de aanlegfase van kabel en/of leidingen te voorkomen, budgetten te managen en anderzijds om de routing van het tracé zo te kiezen dat het economisch meest voordelige tracé wordt gevolgd. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de aanleg- en onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden, maar het beperken van de overlast voor omgeving, milieu en overige stakeholders speelt hierin tevens een steeds belangrijkere rol.

Doordat de medewerkers van ATRON-Engineering allemaal jarenlang verschillende functies hebben bekleed binnen de aannemerij, hebben wij ervaren dat er in de ondergrondse infra veel tracé studies en ontwerpen slechts theoretisch benaderd worden. Veel tracés worden ‘van achter het bureau’ bepaald, waarbij zichtbaar te weinig praktijkervaring aan de ontwerpen ten grondslag ligt. Dit resulteert vaak in wijzigingen die kort voor (of in) de uitvoeringsfase doorgevoerd moeten worden. Het is bijna onvermijdelijk dat dergelijke last-minute wijzigingen zorgen voor conflictsituaties met bestaande kabels en leidingen, meer overlast voor omgeving en stakeholders en voor extra kosten.

ATRON-Engineering is van mening dat er tijdens een tracé engineering altijd gekeken dient te worden naar de praktische uitvoerbaarheid. Hierbij rekening houdend met de verschillende eisen en wensen van opdrachtgever, stakeholders en omgeving. Een locatiebezoek met GPS-inmeting en de uitvoering van proefsleuven zijn in onze beleving van cruciaal belang om het optimale tracé, de aanlegmethode en de daarbij benodigde werkruimte te bepalen en zodoende de aanlegkosten en onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

De aanleg door middel van sleufloze technieken is het specialisme van ATRON-Engineering. We hebben veel kennis in huis van zowel de theoretische kant (eisen, voorschriften, berekeningen, vergunningen) als de praktische kant (technische haalbaarheid, uitvoeringsaspecten) en kunnen op basis van deze kennis en ervaring voor de meest complexe sleufloze kruisingen een realiseerbaar ontwerp uitwerken of u voorzien van advies en beoordeling van het uitgevoerde.